EMYS jest przyjaznym robotem społecznym, który został zbudowany po to, aby uczyć dzieci języków obcych. Robot jest przeznaczony dla maluchów w wieku 3-9. EMYS działa na wszystkie zmysły dziecka, wydaje dźwięki, mówi, reaguje na dotyk, potrafi rozpoznawać twarze i wyrażać emocje. W trakcie nauki, EMYS staje się częścią dziecięcego świata, pobudza ich wyobraźnię i przemawia ich językiem. Dzieci przywiązują się do zabawki, a wspólna i regularna zabawa sprawia, że nauka staje się przyjemna i niezwykle efektywna. 

Proces uczenia języków obcych wymaga czasu i najlepiej rozpocząć go jak najwcześniej. EMYS jest zaprojektowany tak, aby sprostać unikalnym preferencjom wczesnej edukacji. Robot dzięki swoim umiejętnościom i przyjaznemu, społecznemu zachowaniu, potrafi zaangażować dzieci do codziennej wspólnej zabawy. Staje się animatorem, odgrywając scenariusze klasycznych zabaw jakie zwykle nauczyciele realizują w trakcie zajęć w przedszkolach i szkole. Wykorzystując przy tym powszechnie stosowaną w tym wieku metodę nauczania „reagowanie całym ciałem” (z ang. Total Physical Response), staje się niezwykle skutecznym i nowoczesnym narzędziem wspomagającym proces nauczania. Maluchy za każdą przyswojoną część materiału otrzymują nagrody w postaci nowych bajek i kolejnych zabaw. Poprzez wykorzystanie ekspresji robota i poczucia spełnienia, codzienne powtórki słówek stają się dla dzieci przyjemną zabawą, w której chętnie uczestniczą wspólnie ze swoim przyjacielem.

Wprowadzane nowości

Najistotniejszym czynnikiem decydującym o powodzeniu przedstawionej aplikacji było spełnienie tzw. testu szczoteczki do zębów. Chodziło o to, aby wyposażyć robota w taki zestaw funkcji, z którego dziecko będzie odczuwało chęć skorzystania nawet kilka razy dziennie. Ponadto, z technicznego punktu widzenia najtrudniejszym kanałem komunikacji do zrealizowania jest rozpoznawanie mowy dziecka. Zdecydowano, aby wyposażyć robota w technologię RFID, dzięki której robot będzie rozpoznawał fizyczne obiekty. Wraz z robotem dostarczane są niewielkie plastikowe przedmioty, które mają odpowiadający mu kształt i nadruk z jego ilustracją. Wewnątrz każdego z nich umieszczony jest niewielki układy elektroniczny z zakodowanymi danymi. Nauczyciel lub rodzic stale może dodawać nowe słowa, poprzez zakup nowych starannie wyselekcjonowanych zestawów lub wykonać je samemu naklejając niewielki znacznik na zabawkę, fotografię lub ilustrację. Dzięki temu rozwiązaniu rodzic lub nauczyciel może oznaczyć ulubione przedmioty, które dziecko już posiada w swoim otoczeniu.

Zastosowanie rozwiązania

Do grona odbiorców nalezą zarówno klienci instytucjonalni jak i indywidualni. Klienci instytucjonalni to głównie szkoły nauczające języków obcych, zarówno prywatne jak i państwowe. W przypadku tych klientów główną zaletą przedstawionego rozwiązania jest możliwość zapewnienia wyższego poziomu zaangażowania wśród dzieci i prowadzenia atrakcyjnych zajęć z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. Klienci indywidualni to rodzice posiadający dzieci w wieku 3-9 lat. Są to osoby wychowane w dobie Internetu i świetnie obyte w jego używaniu. W swoim życiu używają technologii na co dzień i są świadomi potencjału zastosowania tego typu rozwiązań w aplikacjach wymagających kompetencji społecznych.

Stan wdrożenia

Pierwsze prototypy robota EMYS powstały w 2009 roku w Katedrze Cybernetyki i Robotyki Politechniki Wrocławskiej. W trakcie kolejnych kilku lat przeprowadzono serię eksperymentów, w których prototypy pracowały autonomicznie w warunkach operacyjnych. W 2016 roku zespół zdecydował o założeniu spółki spin-off. Od początku istnienia firmy kładziono duży nacisk na opracowanie koncepcji robota, który mógłby znaleźć miejsce w każdym domu oraz pozyskanie finansowania na jego wytworzenie. Następnie zespół założył odział w USA i uzyskał wsparcie akceleratora HAX zarządzanego przez amerykański fundusz SOSV, który przekazał dofinansowanie na wytworzenie od podstaw prototypu nowego robota społecznego, służącego do edukacji dzieci. Program akceleracyjny odbywał się w Shenzhen w Chinach, co pozwoliło na niezwykle szybki rozwój produktu oraz precyzyjną wycenę kosztów produkcji.

Testy obecnego prototypu robota EMYS przeprowadzone w szkołach językowych i wśród użytkowników indywidualnych wykazały, że używające go dzieci skutecznie uczą się drugiego języka w tempie 30 nowych słów na miesiąc. Zespół został zaproszony do współpracy przez sieci szkół językowych w całej Polsce. Odzwierciedla to ogromne zainteresowanie produktem.

Korzyści wynikające z zastosowania rozwiązania (gospodarcze, ekologiczne, społeczne itp.)

Szacuje się, że wielkość rynku nauki języków obcych jest warty ok 56 mld USD, z czego język angielski to 63%. Obowiązkowe nauczenie języka obcego w Europie rozpoczyna się już w wieku 3-8. Wiek ten cały czas spada. Zapotrzebowanie na rozwiązanie takie jak robot EMYS, pojawia się wszędzie tam, gdzie istnieje potrzeba wsparcia nauczyciela, lecz jest to problematyczne ze względów finansowych, czasowych lub osobowych. W okresie od 2005 do 2014 roku, odsetek uczniów uczących się języka obcego wzrósł na poziomie Unii Europejskiej z 67.3% do 83.8%. Oznacza to rosnące zapotrzebowanie społeczne oraz wzrost świadomości wagi edukacji językowej i sugerujące istnienie dużej grupy potencjalnych odbiorców przedstawianego rozwiązania.

Porównanie z aktualnym stanem techniki

Robot EMYS to najnowsze osiągnięcia techniki dostarczone dziecku w przyjaznej formie. Wynalazek ten, ma szansę być pierwszym tego typu urządzeniem na świecie. Dzieci utożsamiają się z nim i chłoną wiedzę w formie jakiej nikt dotąd nie próbował im aplikować na wielką skalę. Większość rodziców sięga po różnego rodzaju aplikacje mobilne, gry komputerowe lub telewizyjne programy edukacyjne. Są to rozwiązania powszechnie dostępne i wygodne w użyciu. Dzieci bardzo często korzystają ze smartfonów rodziców, a nierzadko posiadają już swoje własne tablety lub telefony z dostępem do Internetu. Stosowanie tego typu rozwiązań w dłuższej perspektywie ma bardzo negatywny wpływ na rozwój społeczny dziecka. Powoduje to rożnego rodzaju zaburzenia rozwoju mowy i emocji, utratę koncentracji, skupiania uwagi, a także może mieć wpływ na utratę apetytu.

Dane teleadresowe firmy 

Emys Sp. z o.o.
Ul. Świeradowska 51-57, 50-559 Wrocław
NIP: 8943135456
KRS: 0000759900
REGON: 381904605
e-mail: contact@emys.co
www: www.emys.com
kontakt:
tel. +48 71 750 1526
e-mail: contact@emys.co

.

Description  

EMYS is a friendly social robot built to teach children foreign languages. He is intended for kids aged 3-9. EMYS works on all the senses of a child, makes sounds, speaks, responds to touch, can recognize faces and express emotions. During the educational process, EMYS becomes a part of the child’s world, stimulates their imagination and speaks their language. Children get attached to him, and common and regular play makes the learning pleasant and extremely effective.

The process of learning foreign languages ​​takes time and it is best to start it as soon as possible. EMYS is designed with the unique preferences of early childhood education in mind. The robot, thanks to its skills and friendly, sociable behavior, gets children involved in everyday fun activities. He becomes an animator, playing out games that teachers usually perform during classes in kindergartens and schools. Using „Total Physical Response”, a method of teaching utilizing whole body movements, he becomes an extremely effective and modern tool supporting the teaching process. Children are rewarded for their progress with prizes in the form of new cartoons and games. The robot’s expressivity coupled with the sense of accomplishment make daily language exercises a pleasant game in which kids gladly participate together with their friend.

Introduced novelties

The most important factor determining the success of the presented application was passing the toothbrush test. The idea was to equip the robot with such a set of functions that the child would want to use the robot every day. In addition, from the technical point of view, the most difficult communication channel to implement is the speech, due to the difficulties that speech recognition systems have with child voices. To alleviate that, the robot was equipped with RFID technology that would allow to recognize physical objects. The robot comes with a set of small plastic tags with shape and illustration corresponding to the words that children learn. Inside each of them there is a small electronic chip with encoded data. The teacher or parent can constantly add new words by purchasing new carefully selected word sets or by placing a small marker on a toy, photo or illustration and programming the robot to recognize it. Thanks to this solution, a parent or teacher can mark a child’s favorite objects.

Application of the solution 

Among the recipients of our solution are both institutional and individual clients. Institutional clients are mainly foreign language teaching schools, both private and public. In the case of these clients, the main advantage of the presented solution is the possibility of ensuring a higher level of engagement among children and conducting attractive classes using modern technologies. Individual clients are parents with children aged 3-9. They are people brought up in the age of the Internet and well versed in its use. In their lives they use technologies every day and are aware of the potential of using such solutions in applications requiring social skills.

Implementation status

The first prototypes of the EMYS robot were created in 2009 at the Department of Cybernetics and Robotics of the Wrocław University of Science and Technology. During the next few years a series of experiments were carried out in which the prototypes were running autonomously within operating conditions. In 2016, the team decided to set up a spin-off company. From the very beginning of the company’s existence, great emphasis was placed on developing the concept of a robot that could find a place in every home. In the following months a branch of the company was set up in the USA and obtained support from the HAX accelerator managed by the American fund SOSV, which provided funding to create from scratch a prototype of a new social robot for the education of children. The acceleration program was conducted in Shenzhen China, allowing for rapid development and precise estimation of production costs.

Tests of the current EMYS prototype in language schools and among individual users have shown that children effectively learn a second language at a rate of 30 new words per month. The team was invited to cooperate with language school networks throughout Poland. This reflects great interest in the product.

Benefits resulting from the application of the solution (economic, ecological, social, etc.) 

It is estimated that the size of the foreign language learning market is worth about 56 billion USD, of which English is 63%. Compulsory foreign language education in Europe starts at the age of 3-8 and this age is constantly decreasing. Demand for a solution such as an EMYS robot appears wherever there is a need to support teachers in their efforts, but it is problematic due to financial or temporal reasons or due to lack of human resources. In the period from 2005 to 2014, the percentage of students learning a foreign language increased at the EU level from 67.3% to 83.8%. This shows a growing social demand and increasing awareness of the importance of language education and suggesting the existence of a large group of potential recipients of the presented solution.

Comparison to the state-of-the-art

The EMYS robot comprises of the latest technological advancements provided to a child in a friendly form. This invention has a chance to be the first device of its kind in the world. Children identify with him and absorb knowledge in the form no one has ever tried to apply on a large scale. Most parents utilize various types of mobile applications, computer games or television educational programs for home-based education. These solutions are widely available and convenient to use. Children often use their parents’ smartphones, and often have their own tablets or phones with Internet access. The use of such solutions in the long term has a negative impact on the child’s social development. It causes various types of disorders of speech and emotion development, loss of concentration, attention span, and may also affect the loss of appetite.

Emys Sp. z o.o.
Ul. Świeradowska 51-57, 50-559 Wrocław
NIP: 8943135456
KRS: 0000759900
REGON: 381904605
e-mail: contact@emys.co
www: www.emys.com
kontakt:
tel. +48 71 750 1526
e-mail: contact@emys.co

.

Poprzedni artykułJak postrzegasz emigrację?
Następny artykuł„Poczułem się silny” – lekcja historii w mundurze

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj