Certyfikat wydawany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego jest oficjalnym, bo sygnowanym przez polskie władze oświatowe, dokumentem poświadczającym znajomość języka polskiego.

Jest rozpoznawany i uznawany we wszystkich krajach Unii Europejskiej oraz jest naturalnym i wartościowym uzupełnieniem polonijnych egzaminów maturalnych. W znacznym stopniu może pomóc kandydatom na studia wyższe na uczelniach amerykańskich w uzyskaniu dodatkowych godzin kredytowych za znajomość języka obcego. Jego ranga jako egzaminu państwowego jest wyższa od rangi polonijnej matury. Certyfikat jest także formalnym świadectwem znajomości języka polskiego wszędzie tam, gdzie takie świadectwo jest wymagane, np. przy ubieganiu się o przyjęcie na studia w Polsce lub przy ubieganiu się o pracę w placówce wymagającej znajomości języka polskiego.

Kto może przystąpić do egzaminu?

Do egzaminu przystąpić może cudzoziemiec lub obywatel polski na stałe zamieszkały za granicą, który ukończył 16 lat. Rejestracji można dokonać w każdej chwili na stronie internetowej Państwowej Komisji Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego www.buwiwm.edu.pl/certyfikacja/. Rejestracja związana jest z koniecznością wypełnienia formularza zgłoszeniowego oraz uiszczenia opłaty za egzamin.
Opłaty za egzamin wynoszą odpowiednio:
 poziom podstawowy (B1) – 60 €
 poziom średni (B2) – 80 €
 poziom zaawansowany (C2) – 100 €
 opłata za certyfikat – 20 €
O dopuszczeniu do egzaminu rozstrzyga Komisja, a jej przewodniczący powiadamia pisemnie osobę, która złożyła wniosek.Jednocześnie powiadamia ją o terminie i miejscu egzaminu.

Jak przebiega egzamin?

Egzamin przeprowadza państwowa komisja egzaminacyjna na jednym z następujących poziomów zaawansowania znajomości języka polskiego: podstawowym, średnim ogólnym i zaawansowanym.

Sam egzamin składa się z dwóch części: pisemnej i ustnej. Część pisemna egzaminu trwa 225 minut i składa się z czterech części:
1) część pierwsza trwa 30 minut i polega na sprawdzeniu umiejętności rozumienia ze słuchu;
2) część druga trwa 60 minut i polega na sprawdzeniu poprawności gramatycznej w posługiwaniu się językiem polskim;
3) część trzecia trwa 45 minut i polega na sprawdzeniu umiejętności rozumienia tekstów pisanych;
4) część czwarta trwa 90 minut i polega na sprawdzeniu umiejętności formułowania wypowiedzi pisemnej.

Część ustną egzaminu przeprowadza się w dniu przeprowadzenia części pisemnej lub w dniu następnym. Trwa ona co najmniej 15 minut, zdający losuje jeden z przygotowanych zestawów zadań egzaminacyjnych.

Osoba, która nie zdała egzaminu, której egzamin został przerwany, która nie przystąpiła do egzaminu we wskazanym terminie lub odstąpiła od egzaminu, może go zdawać ponownie. Z obowiązku zdawania egzaminu jest zwolniona osoba, która ukończyła w Polsce studia wyższe na kierunku filologia polska. Zwolnienie jest równoznaczne z posiadaniem znajomości języka polskiego na poziomie zaawansowanym.
Osoba, która zdała egzamin, otrzymuje Certyfikat Znajomości Języka Polskiego.

Gdzie na terenie USA przeprowadzane są certyfikowane egzaminy z języka polskiego jako obcego?

Polska Szkoła im. Św. Małgorzaty Marii
111 S Hubbard St., Algonquin, IL 60102
Kontakt: Beata Rzadkowska, Tel. 224.436.0321, 815.505.9796

Szczegółowe informacje dla zdających, możliwość indywidualnej rejestracji, przykładowe testy, ceny egzaminów znajdują się na stronie internetowej Państwowej Komisji Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego: www.buwiwm.edu.pl

Opracował: Andrzej Cierkosz

Poprzedni artykuł„Jak zachęcić polonijne dzieci do mówienia po polsku?”. Marta Kustek
Następny artykuł„Rodzinny Niezbędnik Wakacyjny do Nauki Języka Polskiego”

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj